Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

บัวบก: การปลูก

ใบบัวบก5

บัวบัวบกขยายพันธุ์ได้โดยใช้เมล็ด และใช้ลำต้นหรือที่เรียกว่า “ไหล” ซึ่งการขยายพันธุ์โดยใช้ไหลนั้นเป็นวิธีที่ง่าย สะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้เมล็ด โดยให้เตรียมท่อนพันธุ์ให้มีข้ออย่างน้อย 1 ข้อ ควรเลือกข้อที่มียอดอ่อนและมีรากที่เริ่มงอกออกมาด้วย จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตต่อไปได้เร็วขึ้น จากนั้นนำไปเพาะชำในภาชนะปลูกที่มีความชื้นเหมาะสม ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็จะสามารถย้ายต้นกล้าได้ บัวบกสามารถขึ้นได้ดีทั้งในที่ร่ม และที่โล่งแจ้ง แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความชื้นในดินพอเหมาะ ในกรณีที่ต้องการปรับปรุงดินควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ในอัตราประมาณ 1.5 กก./ตารางเมตร
บัวบกเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน การเก็บเกี่ยวนั้นอาจเก็บทั้งต้นหรือเก็บเฉพาะใบ ควรเริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อพืชมีอายุการปลูกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่บางรายงานระบุว่าเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่อายุปลูก 60-90 วัน สามารถเก็บเกี่ยวในรอบต่อไปได้ทุกๆ 2-3 เดือน หากมีการบำรุงดูแลที่เหมาะสม จะให้ผลผลิตได้นานถึง 2-3 ปี โรคแมลงที่สำคัญ ได้แก่ หนอนกินใบ หนอนชนิดนี้จะกัดกินใบจนเหลือแต่ก้านใบ ถ้าระบาดมากจะทำความเสียหายทั่วแปลง ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ลำตัวยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร หัวสีน้ำตาล ลำตัวสีน้ำตาลอ่อน ปลายปีกหน้าและปีกหลังมีสีน้ำตาลอมเทา

Advertisements

ใบบัวบก3

บัวบกเป็นพืชที่พบได้ทั่วโลกในประเทศเขตร้อนถึงเขตอบอุ่น มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Centella asiatica (L.) Urban บัวบกเป็นพืชล้มลุกประเภทข้ามปี ลำต้นสั้น มีไหลหรือส่วนของลำต้นที่แตกแขนงทอดไปตามดินแล้วออกราก ใบเดี่ยว ลักษณะเป็นรูปไตหรือค่อนข้างกลม ขอบหยักมนหรือหยักแหลม ช่อดอกเล็ก ดอกขนาดเล็กมากมี 2-3 ดอก กลีบสีม่วงแดง ออกตามง่ามใบหรือซอกใบ ผลแบน มีขนาดเล็ก
บัวบกมีการจัดลำดับชั้นในการจัดหมวดหมู่จำแนกพืชดังนี้
Kingdom: Plantae
   Subkingdom: Tracheobionta
      Superdivision: Spermatophyta
         Class: Magnoliopsida
            Subclass: Rosidae
               Order: Apiales
                  Family: Apiaceae/Umbelliferae
                     Genus: Centella L.
                         Species: Centella asiatica (L.) Urban

การกำหนดชื่อวิทยาศาสตร์ของบัวบกนั้นมีรายงานการกำหนดชื่อครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1753 โดย Carl von Linnaeus ได้กำหนดชื่อภายใต้สกุล Hydrocotyle L. คือชนิด Hydrocotyle asiatica L. พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ Species Plantarum ฉบับที่ 1 ต่อมาในปี ค.ศ. 1763 Linnaeus ได้พิจารณาแยกกลุ่มพืชที่มีลักษณะแตกต่างแต่ใกล้เคียงกันภายใยสกุล Hydrocotyle L. ออกจากกัน และกำหนดชื่อสกุลขึ้นใหม่คือ Centella L. เผยแพร่ในหนังสือ Species Plantarum ฉบับที่ 2 และเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงปี ค.ศ. 1879 Ignatz Urban ได้ทำการทบทวนการกำหนดชื่อวิทยาศาสตร์ของบัวบก แล้วยืนยันการระบุชนิด คือ Centella asiatica (L.) Urban พิมพ์เผยแพร่ชื่อเป็นครั้งแรกในหนังสือ Flora Brasilensis ฉบับที่ 11ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นชื่อที่ถูกต้องตามหลักสากลของการให้ชื่อพืชในปัจจุบัน