Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘บัวบก: การศึกษาทางเภสัชวิทยา’

น้ำใบบัวบก

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของบัวบกมีทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ได้แก่ ฤทธิ์ในการสมานแผล, ป้องกันการเกิดแผลเปื่อย, ปกป้องเซลล์ประสาทจากการถูกทำลาย, ฤทธิ์ต่อจิตประสาท, ต้านอนุมูลอิสระ, กระตุ้นภูมิคุ้มกัน, ต้านเซลล์มะเร็ง, ต้านเชื้อไวรัส เป็นต้น
ฤทธิ์ในการสมานแผล (Wound healing effect)
สารสกัดบัวบกมีรายงานการศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและในหลอดทดลองว่า ช่วยเร่งการสมานแผล ทำให้แผลหายเร็วขึ้น โดยมีผลเพิ่มการสังเคราะห์ collagen, เพิ่มปริมาณ fibronectin ภายในเซลล์, เพิ่ม mitotic activity ของ germ layer และเพิ่มขนาดของ keratohyaline granules ของเนื้อเยื่อบริเวณที่เกิดแผล และผลที่ได้ขึ้นกับปริมาณสารที่ได้รับปัจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบัวบกทั้งที่ใช้รับประทาน และใช้เป็นยาภายนอกสำหรับใช้ในการรักษาบาดแผล

ฤทธิ์ในการรักษาและป้องกันการเกิดแผลเปื่อย (Anti-ulcer and ulcer protective effect)
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า asiaticoside และสารสกัดบัวบกมีฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาแผลเปื่อยในทางเดินอาหารซึ่งมีความสัมพันธ์กับฤทธิ์ในการสมานแผล ลดการถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระ และการกระตุ้น mucosal defensive factors ต่างๆ

ฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์ประสาท (Neuroprotective effect)
จากรายงานการศึกษาพบว่า สารสกัดบัวบกสามารถช่วยป้องกันเซลล์ประสาทจากการถูกทำลายด้วยสาร glutamate, กระตุ้นให้เกิด regeneration ของเซลล์ประสาทและช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความจำของสัตว์ทดลอง โดยพบว่าฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์ประสาท เสริมสร้างการเรียนรู้และความจำจะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปใช้ในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งมีสาเหตุของโรคอย่างหนึ่งมาจากภาวะ oxidative stress นอกจากนี้ได้มีการจดสิทธิบัตรของสาร asiatic acid สำหรับรักษาโรคสมองเสื่อม (dementia) และเพิ่มการเรียนรู้ โดย Hoechst Aktiengesellschaft (EP 0 383 171 A2)

ฤทธิ์ต่อจิตประสาท (Psycho-neurological effect)
จากการศึกษาในหนูขาว พบว่าสารสกัดแอลกอฮอล์ของบัวบกทำให้ระดับ GABA ซึ่งเป็น inhibitory transmitter ใน central nervous system เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มขึ้นของ GABA จะแปรตามขนาดของสารสกัดที่สัตว์ทดลองได้รับ นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยที่สนับสนุนว่าบัวบกมีฤทธิ์เป็น anxiolytic, sedative, antidepressive, anticonvulsive และ analgesic substance รวมทั้งเสริมฤทธิ์และเพิ่ม safety margin ของยากันชักบางตัวที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity)
จากการศึกษาผลของ asiaticoside ต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชั่นในบาดแผล excision-type cutaneous wounds ของหนูขาว พบว่าการทา asiaticoside 0.2% ที่บริเวณบาดแผล วันละ 2 ครั้งติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของทั้ง enzyme และ non-enzymatic antioxidants ในเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase, vitamin E และ ascorbic acid และยังทำให้ระดับของ lipid peroxide ลดลง อย่างไรก็ตาม การทา asiaticoside ต่อไปอีกจนครบ 14 วันไม่พบความแตกต่างของปริมาณ antioxidant เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งการที่ปริมาณ antioxidant เพิ่มขึ้นในระยะเริ่มต้นของการสมานแผลนี้ อาจเป็นกลไกอันหนึงที่เดี่ยวข้องกับฤทธิ์ในการสมานแผลของ asiaticoside

ฤทธิ์กระตุ้นหรือเสริมภูมิคุ้มกัน (Immunomodulatory effect)
จากรายงานการศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิของสารสกัดน้ำ หรือสารสกัดแอลกออล์ของบัวบกใน reticuloendothelial system (RES) ของหนูถีบจักร และใน human complement system พบว่าหลังจากฉีดสารสกัดแอลกอฮอล์เข้าใต้ผิวหนังของหนูถีบจักรเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะกระตุ้น RES และมีรายงานการศึกษาในหลอดทดลองว่าสารสกัดน้ำก็สามารถกระตุ้นการทำงานของ human complement system ทั้งในส่วนที่เป็น classical และ alternative pathway

ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง (Anticancer)
มีรายงานการวิจัยว่าสารสกัดหยาบของบัวบก (CE) และสารสกัดหยาบที่ผ่านกระบวนการทาง chromatography เพื่อทำให้บริสุทธิ์ขึ้นเป็น partial purified fraction (AF) แสดงฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งทั้งในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง โดย AF จะแสดงฤทธิ์ยับยั้ง proliferation ของ transformed cell lines ได้ดีกว่า CE และการออกฤทธิ์จะแปรตามขนาดของสารที่ใช้ จากการทดลองกับ Ehric ascites tumor cells (EAC) และ Dalton’s lymphoma ascites tumor cells (DLA) พบว่า EC50 ของ AF มีค่า 17 และ 22 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ โดยที่ AF ไม่มีพิษต่อ normal human lymphocytes และยังพบว่า AF ที่ขนาด 8 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์กดการเพิ่มจำนวนของเซลล์ mouse lung fibroblast (L-929) ใน long term culture

ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์และไวรัส
มีรายงานการวิจัยว่าสารสกัดบัวบกมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส โยการทดสอบด้วยวิธี agar dilution test กับเชื้อ 7 ชนิด พบว่า asiaticoside ขนาด 10 มก./มล. สามารถต้านเชื้อ Pseudomonas pycyaneus และ Trichoderma mentagrophytes โดยมีค่า MIC 1,000 ไมโครกรัม/มล. แต่ไม่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus areus, E. coli, Candida albicans หรือ Aspergillus niger

Advertisements

Read Full Post »